Bölgenin ve Doðu Karadeniz'in Haber Sitesi Lazhaber


Logosunu özgürlüðü ve yükseklerde süzülerek uçan atmacandan esinlenen lazhaber.com.tr kendine dürüst, tarafsýz ve kendine özgü hýzlý ve güvenilir haberleri ile artýk tüm Türkiye’nin, Bölgenin ve Doðu Karadeniz’ ýn en gözde haber siteleri arasýnda yerini almýþtýr.

Bölgede meydana gelen haber ve olaylarý en hýzlý ve en doðru þekilde okurlarýyla buluþturmayý kendine görev edinen lazhaber.com.tr her geçen gün artan okuyucu kitlesine kendini sorumlu hissederek haberciliðin ne derece önemli olduðunu, doðru ve güvenilir haberin okurlara en kýsa nasýl ulaþtýrýlmasý gerektiði noktasýnda kendine görev bilinciyle hareket eden kadrosuyla göz dolduruyor.


Karadeniz bölgesinde haberciliðe yeni bir soluk yeni bir nefes getiren lazhaber.com.tr okurlarýný Karadeniz bölgesinde anlýk haberlerle buluþturuyor. Türkiye’ nin her yerinden haber kitlesi bulunan ve adete kendilerini haberin doðru ve tarafsýz alanýnda bulan okurlarýmýzýn bize olan teveccühleri ve teþekkürleri bize habercilik alanýnda ne kadar doðru bir iþ yaptýðýmýzý ve haberciliðin bu anlamda ne kadar önemli olduðunu kavramamýzda ve görevlerimizi tam anlamýyla yerine getirme noktasýnda bizleri kamçýlamaktadýr.

Artvin, Rize, Trabzon, Gümüþhane ve Bayburt illerini kapsayan haberleri bölgede ne kadar önemli bir görev üstlendiðinin bir göstergesi olmuþtur.

Merkezi Ardeþen ilçesinde olan lazahaber.com.tr haber sitesi Fýndýklý’daki tarihi Konaklarý, Çamlýhemþin’deki Ayder Yaylasýný ve Zilkale’ yi , Pazar’ da Kýz Kulesiyle, Hemþin’ in Organik Çayýný, Çayli’ nin Kuru Fasulyesini,  Ýkizdere’ nin Anzer Balý’ ni, Ýyidere’nin Pileki Maðarasýný, Güneysu’ yu , Kalkandere’yi, in Derepazarý’ný  kültürel tanýtýmýnda kendine önemli roller üslenmiþtir.

Lazhaber.com.tr haberciliðin yeni soluðu yeni adresi herkese hayýrlý olsun. Bizi baþarýya götürecek olan okurlarýmýz olacaktýr. Her þeyin en güzelini hakeden lazhaber.com.tr. okurlarýna teþekkürler ediyor saygýlar sunuyorum.